Optymalizacja jakości gospodarki i logistyki lekowej Szpitali

Firma INTERMEN Piotr Kaczmarczyk zajmuje się kompleksową optymalizacją jakości gospodarki i logistyki lekowej szpitali. Pomagamy leczyć skuteczniej, bezpieczniej i taniej, odpowiadamy na indywidualne potrzeby, opracowując strategię zawierającą sprawdzone i skuteczne rozwiązania. Nasi specjaliści to głównie farmaceuci szpitalni z bogatym doświadczeniem w zakresie organizacji gospodarki lekowej, wśród nas są także audytorzy systemu ISO: 9001:2015.

Nasze działania opierają się głównie na:

 • analizie związanych z gospodarką lekową regulacji wewnętrznych (procedury, standardy, instrukcje)
 • kontroli zgodności procesów z obowiązującymi przepisami, procedurami szpitalnymi, wytycznymi akredytacyjnymi etc.
 • lokalnych audytach lekowych, we wszystkich ośrodkach kosztów jednostki
 • analizie farmakoekonomicznej jednostki i poszczególnych oddziałów
 • analizie procesu dystrybucji leku, od zamówienia z hurtowni, do podania pacjentowi
 • analizie wydajności wykorzystania oprogramowania ewidencjonującego szpitalną logistykę lekową
 • analizie funkcjonowania powołanych w Szpitalu Komitetów i Zespołów np. ds. Farmakoterapii, ds. Terapii Żywieniowej etc.

Dzięki uzyskanym wynikom wspieramy Szpital poprzez:

 • raporty podsumowujące
 • zalecenia i rekomendacje kierunków działań naprawczych, w tym propozycje zmian
 • szkolenia „białego” personelu i kadry menadżerskiej w zakresie gospodarki lekowej
 • opracowanie lub aktualizację standardów, instrukcji i procedur
 • zwiększenie udziału zatrudnionych w Szpitalu farmaceutów w procesie terapeutycznym
 • zwiększenie roli Apteki Szpitalnej, jako ośrodka merytorycznego i organizacyjnego wsparcia dla oddziałów w zakresie farmakoterapii oraz jako szpitalnego centrum informacji o lekach

Bezpieczna i opłacalna gospodarka lekowa w szpitalu, w świetle wyników kontroli NIK, wytycznych akredytacyjnych i rozwiązań z zakresu opieki farmaceutycznej.

 • Właściwa organizacja procesu zaopatrzenia i dystrybucji leków, jest podstawą bezpieczeństwa pacjentów.
 • Dzięki wdrożeniu zasad farmakoekonomiki i opieki farmaceutycznej leczenie może być bardziej skuteczne, bezpieczniejsze i tańsze.
 • Fakt ten potwierdzają wytyczne akredytacyjne oraz wyniki kontroli NIK w zakresie funkcjonowania aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej.
 • Odbiorcą szkolenia jest personel odpowiedzialny za zarządzanie gospodarką lekową i dystrybucję leków w szpitalach min: lekarze, farmaceuci, pielęgniarki naczelne, oddziałowe, koordynatorzy.
 • Dzięki szkoleniu, słuchacze nabywają umiejętności identyfikacji najczęstszych problemów farmakoterapii i dystrybucji leków w szpitalach, znają propozycje działań profilaktycznych i naprawczych.
 • Celem szkolenia jest zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności leczenia poprzez zmniejszenie ryzyka zdarzeń niepożądanych.

Rola wczesnego wsparcia żywieniowego w leczeniu i profilaktyce. Wpływ niedożywienia na powodzenie i koszt procesu terapeutycznego.

 • Analiza wpływu niedożywienia na powodzenie procesu terapeutycznego wybranych grup pacjentów jest kluczem w ocenie skuteczności leczenia.
 • Szanse jakie daje wczesne wykrycie niedożywiana, pozwala na skuteczne wsparcie żywieniowe w geriatrii, onkologii, leczeniu ran przewlekłych, a także żywieniowej profilaktyce przedoperacyjnej – w oparciu o wytyczne ESPEN i POLSPEN.
 • Odbiorcą szkolenia jest personel odpowiedzialny za organizację żywienia szpitalnego, lekarze, farmaceuci, dietetycy, personel pielęgniarski, koordynatorzy.
 • Dzięki kontroli stanu odżywienia pacjentów, a w razie potrzeby również wczesnej interwencji żywieniowej, maleje liczba powikłań oraz koszty leczenia, przy jednoczesnym wzroście powodzenia procesu terapeutycznego.

Agresja w Ochronie Zdrowia – profilaktyka, aspekty prawne, przeciwdziałanie.

 • Zjawisko agresji wobec pracowników Ochrony Zdrowia staje się coraz bardziej istotnym problemem społecznym.
 • Wiele naszych koleżanek i kolegów pracujących bezpośrednio z pacjentem obawia się o swoje bezpieczeństwo i nie wie w jaki sposób zapobiegać i postępować w sytuacji już istniejącego zagrożenia, co stwarza poczucie stresu i sprzyja wypaleniu zawodowemu.
 • Obawy pojawiają się również w kwestii prawnej odpowiedzialności personelu oraz podmiotu leczniczego, w sytuacji konieczności użycia obrony fizycznej.
 • Jedynym rozwiązaniem, zwiększającym poczucie pewności i bezpieczeństwa są specjalistyczne szkolenia, które w wielu krajach, podobnie jak szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, resuscytacji, czy profilaktyki zakażeń szpitalnych są obowiązkowe.
 • Nasza propozycja dotyczy kompleksowego szkolenia personelu „białego”, jak i kadry zarządzającej bezpieczeństwem i organizacją pracy placówki.
 • Szkolenie obejmuje zagadnienia profilaktyki i przeciwdziałania agresji oraz aspekty dotyczące podstaw i konsekwencji prawnych tych działań.
 • Dzięki świadomej profilaktyce i cyklicznym szkoleniom personel pracujący bezpośrednio z pacjentem jest w mniejszym stopniu narażony na konsekwencje zachowań agresywnych.
 • Kompetencje komunikacyjne, prawna świadomość oraz umiejętności praktyczne są w przypadku zdarzeń związanych z agresją podstawą poczucia bezpieczeństwa pracowników Ochrony Zdrowia, jak również pacjentów uczestniczących w tych zdarzeniach.

Skuteczna komunikacja w budowaniu poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji pacjentów placówek ochrony zdrowia. Czyli jak budować dobre i trwałe relacje.

 • Podstawą satysfakcji i zadowolenia w relacji pacjent – pracownik Ochrony Zdrowia jest skuteczna komunikacja.
 • W trakcie szkolenia analizujemy najczęstsze błędy komunikacyjne, które istotnie wpływają na zadowolenie pacjenta i sprzyjają frustracji personelu.
 • Niekiedy, poprzez brak porozumienia, to my sami tworzymy „trudnych pacjentów”.
 • W oparciu o metodę case study dążymy do identyfikacji czynników wpływających na poziom zadowolenia i  satysfakcję pacjentów w wybranych obszarach komunikacji: relacje interpersonalne z  pacjentami, kanały komunikacji zewnętrznej (telefon, internet), przyjazna organizacja miejsca pracy, skuteczne badanie jakości i satysfakcji, lokalna pozycja społeczna i  współpraca z innymi placówkami.
 • Razem z słuchaczami wyznaczamy propozycje działań wzmacniających pozytywny wizerunek placówki i personelu, a także poprawiających komfort pracy z pacjentem.
 • Odbiorcą szkolenia jest personel pracujący bezpośrednio z pacjentem min: lekarze, personel pielęgniarski, dietetycy, fizjoterapeuci, koordynatorzy, pracownicy rejestracji.
 • Dzięki właściwej komunikacji rośnie poziom satysfakcji zarówno pacjentów, jak i  personelu, przy jednoczesnym budowaniu pozytywnego wizerunku placówki ochrony zdrowia, jako miejsca przyjaznego i wartego polecenia.

Profilaktyka i przeciwdziałanie zjawisku zespołu wypalenia zawodowego wśród pracowników Ochrony Zdrowia.

 • Zespół wypalenia zawodowego jest zdecydowanie negatywnym czynnikiem, sprzyjającym depresji, zmniejszającym satysfakcję z wykonywanej pracy i jej wydajność.
 • To zjawisko niebezpieczne dla pracownika, przykre dla pacjentów i niekorzystne dla pracodawcy.
 • Narażenie na wypalenie zawodowe wśród pracowników Ochrony Zdrowia jest bardzo duże, a  do powodzenia z w walce z tym zjawiskiem konieczna jest jego wczesna identyfikacja i  profilaktyka.
 • Odbiorcą szkolenia jest kadra zarządzająca, oraz personel min: lekarze, personel pielęgniarski, ratownicy medyczni, dietetycy, fizjoterapeuci, koordynatorzy, pracownicy rejestracji.
 • Dzięki wiedzy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu, z zespołem wypalenia zawodowego można sobie skutecznie poradzić.

Profilaktyka i przeciwdziałanie wobec mobbingu w ochronie zdrowia.

 • Mobbing jest szeroko definiowanym zjawiskiem, które objawiając się w bardzo różnorodny sposób obniża komfort i wydajność pracy.
 • Zdarza się, że ani ofiara mobbingu, ani osoba dopuszczająca się tej formy przemocy, nie zdają sobie sprawy z tego, że są podmiotem problemu.
 • Zjawisko to często nie jest właściwie identyfikowane, a co za tym idzie nie są prowadzone właściwe działania profilaktyczne i naprawcze.
 • Dzięki świadomości i umiejętności przeciwdziałania mobingowi, wszystkim może pracować się lepiej.
 • Odbiorcą szkolenia jest kadra zarządzająca oraz personel min: lekarze, personel pielęgniarski, ratownicy medyczni, dietetycy, fizjoterapeuci, koordynatorzy, pracownicy rejestracji.

OFERTA